Hírlevelek listája

2019./III. negyedév

Hírlevél, 2019-10-25 16:21:55
 • Az af­ri­kai ser­tés­pes­tis el­le­ni vé­d­e­k­e­zés gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al
 • Glo­bá­l­is ál­l­a­pot­je­len­tés a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM nö­v­é­nyek­ről 2018-ban
 • Az eu­ró­p­a­i­ak több­sé­g­ét alig ér­d­ek­lik a GMO-k
 • A bi­o­di­vat nem fe­lel meg a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság­nak

2019./II. negyedév

Hírlevél, 2019-07-16 23:36:57
 • Or­ga­ni­kus gaz­dál­ko­dás gén­s­zer­kesz­tés­s­el: fá­ból vas­ka­ri­ka vagy a me­ző­gaz­da­ság fenn­tart­ha­tó­s­á­gát szol­gá­ló esz­köz? - Al­li­an­ce for Sci­en­ce
 • A Bi­zott­ság „erő­t­el­jes vá­l­aszt” ke­res a gén­s­zer­kesz­tést ért ki­hí­v­ás­ra - EU­RAC­TI­VE
 • Boly­gó hol­lan­di - Ba­lázs Er­vin
 • Új irá­nyí­t­á­si ke­ret­rend­s­zer a GMO-k sza­bá­lyo­zá­s­á­ra - EM­BO Re­ports

2019./I. negyedév

Hírlevél, 2019-05-07 14:28:58
 • Eu­ró­p­ai ku­ta­tó­k­öz­pon­tok le­ve­le az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság el­nö­k­é­n­ek
 • Az EU me­ző­gaz­da­sá­gi biz­to­sát "meg­lep­te" a gén­s­zer­kesz­tés­re vo­nat­ko­zó bí­r­ó­s­á­gi dön­tés
 • Ge­ne­ti­kai át­tö­r­és: for­ra­da­lom jön a me­ző­gaz­da­ság­ban
 • Egy GMO-ba­rát cso­ko­lá­d­é­m­ár­ka ne­ki­lát, hogy el­osz­las­sa a bio­te­c­ho­ló­g­i­át öv­e­ző mí­t­o­s­zo­kat
 • Meg­ál­l­ít­ha­tat­la­nul ár­am­lik a GMO-s szó­ja az or­s­zág­ba: óri­á­si pén­z­ek­be ke­rül­ne a ki­vál­tá­sa
 • A GM él­el­mi­s­ze­rek leg­he­ve­sebb el­len­zői a leg­tu­dat­la­nab­bak, de azt hi­s­zik, hogy ők a leg­job­ban tá­j­é­k­o­zot­tak

2018. VI. negyedév

Hírlevél, 2019-01-07 22:19:45
 • Nem­zet­kö­zi ál­l­ás­fog­la­lás a pre­cí­z­i­ós bio­tech­no­ló­g­ia me­ző­gaz­da­sá­gi al­kal­ma­zá­s­á­r­ól - WTO
 • Ter­ve­zett nö­v­é­nyek: út­on a bio-tár­s­a­da­lom fe­lé - Re­né Lank­horst
 • Ron­tás­men­tes tik­monyt* tes­sék! - Györ­gyey Já­n­os
 • A Bre­xit után az Egye­sült Ki­rály­s­ág nyit­va áll a „GM él­el­mi­s­zer-for­ra­da­lom” előtt
 • Ku­tyák­nál CRISPR gén­s­zer­kesz­tés­s­el meg­ál­l­ít­ha­tó az izom­sor­va­dás. Le­het, hogy leg­kö­z­e­l­ebb em­ber­nél pró­b­ál­ják meg? - Ti­me

2018. III. negyedév

Hírlevél, 2018-10-15 20:06:57
 • A han­gos ki­sebb­ség aka­ra­ta
 • A ku­ta­tá­s­ok sze­rint egy GM bur­go­nya­faj­ta új­f­aj­ta mód­s­ze­rek­kel tör­t­é­nő ter­mesz­té­s­e­kor a gom­ba­ir­tó sze­rek al­kal­ma­zá­sa akár 90%-kal csök­kent­he­tő
 • Eu­ró­p­ai és fran­cia vizs­gá­l­a­t­ok nem iga­zol­ják Se­ra­li­ni GM ku­ko­ri­cá­ra vo­nat­ko­zó ál­lí­t­á­s­a­it
 • Utá­n­a­néz­tünk: mi­ért is nincs sem­mi ér­t­el­me a kö­t­e­le­ző GMO-ete­té­si kí­sér­l­e­tek­nek?
 • A tu­dó­s­ok ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás­s­al el­le­n­ál­l­ó­vá tet­ték a ser­tést egy költ­sé­ges be­teg­ség­gel szem­ben
 • Fe­dez­ze fel a GM él­el­mi­s­ze­rek új, fo­gyasz­tó­b­a­r­át nem­ze­dé­k­ét

2018. II. negyedév

Hírlevél, 2018-06-23 16:17:12
 • Mi­ért van szük­sé­ge az Eu­ró­p­ai Uni­ó­n­ak nem­ze­ti csat­la­ko­zá­si (opt-in) me­c­han­niz­mus­ra? - Na­tu­re Bio­tech­no­logy
 • A Ca­ven­dish ba­nán­faj­ta meg­men­té­se: egy ku­ta­tó­c­s­o­port lét­re­hoz­ta a vi­lág el­ső Pa­na­ma-be­teg­ség­n­ek el­le­n­ál­ló ba­nán­ját - Phys.org
 • Si­ke­res kez­det, bi­zony­ta­lan jö­vő a ha­zai zöld bio­tech­no­ló­g­i­á­b­an - Du­dits Dénes

2018 Január - Február

Hírlevél, 2018-03-19 23:19:08
 • Mark Ly­nas be­s­zé­de a 2018. évi Ox­for­di Gaz­dál­ko­dói Kon­fe­ren­ci­án
 • Kor­s­zak­vál­tás a faj­ta-előá­l­lí­t­ás­ban - Ha­s­zon ag­rár­ma­ga­zin
 • A CRISPR-mód­s­zer­rel gén­s­zer­kesz­tett nö­v­é­nyek re­kord­i­dő alatt pi­ac­ra ke­rül­nek, ha sza­bad utat kap­nak - Na­tu­re Bio­tech­no­logy

2017 November - December

Hírlevél, 2018-02-17 15:44:27
 • Pre­cí­z­i­ós gén- és ge­nom­s­zer­kesz­tés az él­he­tőbb vi­lá­g­ért - az MTA ál­l­ás­fog­la­lá­sa
 • Pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és – az el­c­sen­de­sí­tett gé­n­ek­től han­gos a tu­do­má­nyos vi­lág - Ma­gyar Me­ző­gaz­da­ság
 • Az ír­o­r­s­zá­gi éh­í­n­sé­g­et oko­zó bur­go­nya­vész kó­r­o­ko­zó­j­á­n­ak a mo­dern tech­no­ló­g­ia lesz a vesz­te - BBSRC
 • Olasz gaz­dál­ko­dó ma­gá­nyos har­ca a föld­ré­s­z­ün­ket el­á­r­asz­tó ba­bo­na el­len - Mark Ly­nas
 • A GMO-któl va­ló el­zár­k­ó­z­ás nem egy­sze­rűen tu­do­má­ny­e­l­le­nes, ha­nem egye­ne­sen er­kölcs­te­len! - Wa­shing­ton Post

2017 Szeptember - Október

Hírlevél, 2017-11-29 10:32:07
 • Hó­f­e­hér csi­per­ke
 • Be­fo­gad­ja-e Eu­ró­pa a pre­cíz nö­v­ény­ne­me­sí­t­ést, vagy to­vább­ra is aka­dá­lyoz­za az in­no­vá­c­i­ót?
 • Meg­ha­la­dott jo­gi kör­nye­zet
 • A sza­k­ér­t­ők sze­rint a klí­m­asz­kep­ti­kus és a GMO-el­le­nes vizs­gá­l­a­t­ok tu­do­má­nyos szem­pont­ból hi­bá­s­ak
 • Le van lep­lez­ve az EU „GMO-el­le­nes há­b­o­rú­ja”
 • A ku­ko­ri­ca táp­ér­t­é­k­é­n­ek ge­ne­ti­kai mód­s­ze­rek­kel va­ló nö­v­e­lé­se sok mil­lió em­ber ja­vát szol­gál­h­at­ná

2017 Július- Augusztus

Hírlevél, 2017-09-16 23:57:56
 • Nyílt le­vél az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság el­nö­k­é­n­ek, Jean-Cla­u­de Jun­c­ker­nek
 • Az Eu­ró­p­ai Bí­r­ó­s­ág rö­v­i­de­sen mér­föld­kő je­len­tő­s­é­gű dön­tést hoz a GMO-tör­v­ény­ho­zás te­rü­l­e­t­én: a nö­v­ény­ne­me­sí­t­és­ben al­kal­ma­zott mu­t­a­ge­ne­zis jo­gi mi­nő­s­í­t­é­se
 • Le­het, hogy ezek a pom­pás arany­s­zí­nű ba­ná­n­ok meg­vál­toz­tat­ják majd a vé­l­e­mé­nyét a GMO-król!
 • Esői­s­ten si­rat­ja Me­xi­kót
 • Több­s­zö­r­ö­s­en táp­lá­ló riz­z­sel az alul­táp­lált­ság el­len

2017 Május - Június

Hírlevél, 2017-07-04 17:10:41
 • Ve­ze­tői ös­s­ze­fog­la­ló - A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM nö­v­é­nyek glo­bá­l­is hely­ze­te: 2016
 • Cél­zott mu­t­a­ge­ne­zis - a pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mód­s­ze­re - Du­dits Dénes
 • Rend­ha­gyó be­s­zá­m­o­ló a "GMO-s nö­v­é­nyek­ről" ren­de­zett III. par­la­men­ti nyílt nap­ról - Györ­gyey Já­n­os
 • A Sans­bu­ry La­bo­ra­tó­r­i­um sza­bad­föl­di GM bur­go­nya­kí­sér­l­e­tet ter­vez Norwich-ban
 • Ide­je, hogy az EU en­ge­dé­lyez­ze a GMO-kat, és tá­m­o­gas­sa a tu­do­mányt és az in­no­vá­c­i­ót!

2017 Március - Április

Hírlevél, 2017-05-24 16:13:21
 • Ge­nom­s­zer­kesz­tés: tu­do­má­nyos le­he­tő­s­é­g­ek, kö­zé­r­d­e­k­ek, stra­té­g­i­ai le­he­tő­s­é­g­ek az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an
 • Ör­ök hisz­té­r­ia?
 • Az EU ta­g­or­s­zá­g­ok­nak sza­kí­t­a­ni­uk kell a GMO-kkal kap­c­so­la­tos kép­mu­ta­tás­s­al
 • Zöld utat ka­pott az új, szu­per ter­més­ho­za­mú GM bú­z­á­v­al vég­zen­dő sza­bad­föl­di kí­sér­l­et
 • Ge­ne­ti­kai át­tö­r­és: a ha­s­zon­nö­v­é­nyek az el­nyelt nap­fény na­gyobb ré­s­z­ét tud­ják nö­v­e­ke­dés­re for­dí­t­a­ni
 • Jo­gi bi­zony­ta­lan­ság

Ima­ge Text

2017 Január - Február

Hírlevél, 2017-03-21 10:08:19
 • 2017 és az­u­tán: sza­k­ér­t­ők nyi­lat­ko­za­tai a GMO-król, és ar­ról, mit tar­to­gat a jö­vő
 • Új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si el­já­r­á­s­ok - GMO vagy nem GMO?
 • A nö­v­ény­ne­me­sí­t­és jö­v­ő­je
 • Fran­ço­is Fil­lon: „A me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter kom­man­dó­k­ént mű­kö­dő kor­mány­ban fog te­vé­k­eny­ked­ni”

2016 November - December

Hírlevél, 2016-12-31 11:04:58
 • Ho­gyan vi­s­zo­nyu­lunk az új­ge­ne­rá­c­i­ós ge­nom­s­zer­kesz­tés­hez? - Var­ga Má­té
 • Egy ke­res­ke­del­mi tes­tü­l­et vé­l­e­mé­nye: nem sza­bad az új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­re­ket ös­s­ze­mos­ni a GMO-kkal
 • GMO: a Pá­p­ai Aka­dé­m­ia tá­m­o­gat­ja
 • Gén­tech­no­ló­g­ia az él­he­tőbb vi­lá­g­ért

2016 Szeptember - Október

Hírlevél, 2016-11-08 09:40:44
 • Mér­föld­kő a ha­zai me­ző­gaz­da­sá­gi bio­tech­no­ló­g­ia vi­lá­gá­b­an - Du­dits Dénes
 • Az el­ső gén­s­zer­kesz­tett ét­el CRISPR ká­p­osz­tá­ból ké­s­z­ült
 • Ide­je túl­lép­ni a GMO vi­tán, és hasz­no­sí­t­a­ni a tu­do­mány új ered­mé­nye­it!
 • A GMO-blo­kád: is­ten ve­led, tu­do­mány, és tech­no­ló­g­ia!
 • Ag­rár­vegy­i­pa­ri fú­z­i­ók kor­s­za­ka
 • A tu­do­má­nyos köz­vé­l­e­mény pa­ra­dig­ma­vál­tást sür­get a fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­ság­ban

2016 Július - Augusztus

Hírlevél, 2016-09-23 15:03:33
 • 107 No­bel-dí­j­as ír­ta alá a Green­pe­a­ce GMO-kkal kap­c­so­la­tos ál­l­ás­pont­ját kri­ti­zá­ló le­ve­lét - The Wa­shing­ton Post
 • A tu­do­mány túl­lép a GMO-vi­tán - Ma­gyar Nem­zet
 • Mi­ről tár­gyalt Fa­ze­kas Sán­dor áp­ri­lis­ban, az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban? - Dar­vas Bé­la
 • Bi­o­for­tifi­kált olaj­rep­cét ál­lí­tot­tak elő - GLP
 • Ta­va­s­zi ár­pa ter­mő­k­é­p­e­s­sé­g­é­n­ek ja­ví­t­á­sa - Nagy Bet­ti­na

2016 Május - Június

Hírlevél, 2016-07-08 19:28:10
 • GMO- val kí­sér­l­e­tez­ne ha­zánk - Ma­gyar Nem­zet
 • A vi­lá­g­on 2020-ig vár­ha­tóan meg­je­le­nő GM ha­s­zon­nö­v­é­nyek - Na­tu­re Bio­tech­no­logy
 • A „gén­s­zer­kesz­tett” CRISPR gom­ba el­ke­rü­li az egye­sült ál­l­a­m­ok­be­li sza­bá­lyo­zást - Na­tu­re/News
 • A Du­Pont Pi­o­neer be­je­len­ti,hogy ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba kí­v­án­ja hoz­ni el­ső CRISPR-Cas ter­mé­k­ét
 • In­dít­suk új­ra a gén­se­bé­s­z­et­tel kap­c­so­la­tos vi­tát! - Na­tu­re

2016 Március - Április

Hírlevél, 2016-05-10 10:07:25
 • A GM nö­v­é­nyek glo­bá­l­is ke­res­ke­del­mi for­gal­ma­zá­s­á­n­ak 20. év­for­du­ló­ja: 1996 – 2015 - Cli­ve Ja­mes
 • Sok­ba ke­rül­het a GM-el­le­nes­ség, és a sze­gé­nyek fi­ze­tik meg az ár­át
 • A GM nö­v­é­nyek az or­ga­ni­kus gaz­dál­ko­dók­nak is hasz­not hoz­hat­nak
 • Ki­fej­lesz­tet­ték a nagy men­nyi­sé­gű va­sat és cin­ket tar­tal­ma­zó, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott rizst
 • GM nö­v­é­nyek a ta­kar­má­nyo­zás­ban - Popp Jó­z­s­ef és mt­sai.
 • A je­len­tés rész­le­te­zi a GM ta­kar­mány­im­port ja­va­solt ti­lal­má­n­ak pusz­tí­tó ha­tá­s­a­it

2016 Január - Február

Hírlevél, 2016-03-14 13:51:22
 • Gén­mó­d­o­sí­t­ás-e a gén­s­zer­kesz­tés? - Var­ga Má­té
 • Me­g­ú­ju­ló Zöld­e­ner­gia ha­té­k­o­nyab­ban - Du­dits Dénes
 • GMO po­li­ti­ká­j­á­v­al Eu­ró­pa szem­be­for­dul a tu­do­mán­nyal - Mark Ly­nas
 • Eu­ró­pa ba­kot lőtt a GMO-kkal, és két­bal­kéz­zel nyúl az in­no­vá­c­i­ó­k­hoz - Gi­o­van­ni Tag­lia­bue

2015 November - December

Hírlevél, 2015-12-31 22:41:06
 • Nő a tu­do­mán­nyal szem­be­ni fé­l­e­l­em - Ma­gyar Nem­zet
 • Min­den­na­pi ke­nye­rünk - In­ter­jú Györ­gyey Já­n­os­sal
 • MÉr­föld­kő az ál­l­at-bio­tech­no­ló­g­i­á­b­an : FDA en­ge­délyt ka­pott a GM la­zac! - Sol­ti Lász­ló
 • Zöld fény az alag­út­ban! A svéd Me­ző­g­a­z­sa­sá­gi Hi­va­tal sze­rint: CRISPR-Cas9 mu­táns, de nem GMO
 • A glu­tén­men­tes GM bú­za se­gít­sé­g­é­re le­het a lisz­t­ér­z­é­k­eny­ség­ben szen­ve­dők­nek - Da­ni­el No­r­e­ro

2015 Szeptember - Október

Hírlevél, 2015-11-20 22:45:53
 • Nyug­ta­tó sza­vak a fé­l­el­me­tes GMO-ról - Ve­ne­ti­a­ner Pál
 • Él­el­me­zés tíz­mil­li­árd em­ber vi­lá­gá­b­an - Ni­na V. Fe­do­roff
 • Az In­no­va­tív Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­áé­rt Egye­sü­l­et (IM­BE) sze­rep­vál­l­a­lá­sa a ho­ni gén­tech­no­ló­g­ia-el­le­nes­ség kö­z­e­pet­te - Du­dits Dénes

2015 Július - Augusztus

Hírlevél, 2015-07-20 19:26:00
 • A ma­gyar ag­rá­r­i­um­nak is üz­en a tu­do­má­nyos vi­lág: hi­á­ba til­ta­ni a GMO-kat! - Du­dits Dénes
 • Elekt­ro­ni­kus le­vél Ri­c­hard Loch­he­ad úr­nak, a skót kor­mány vi­dé­kü­gyi és kör­nye­zet­vé­d­el­mi mi­nisz­te­ré­n­ek - ***Sen­se Abo­ut Sci­en­ce
 • Acé­los faj­ták - Mol­nár Csa­ba
 • Le­vél Ku­mi Na­i­doo-nak a Green­pe­a­ce GMO-kkal kap­c­so­la­tos ál­l­ás­pont­já­r­ól: Ön er­köl­c­si jel­le­met hagy­hat ör­ök­sé­g­ül! - Da­vid Za­ruk
 • GMO je­lö­l­és: té­nyek és me­sék - Soy con­nec­ti­on

2015 Május - Június

Hírlevél, 2015-07-15 16:34:00
 • A ha­zai gén­tör­v­ény 2015-ös mó­d­o­sí­t­á­s­á­r­ól - Dar­vas Bé­la
 • Ál­l­ás­fog­la­lás mű­kö­dő­k­é­p­es, bi­zo­nyí­t­é­k­ok­ra ala­po­zott GMO-po­li­ti­káé­rt az EU-ban - FFC
 • A GMO-men­tes tej ko­mi­ku­ma - Du­dits Dénes
 • Az EU ta­kar­mány­pi­a­ca a GM szó­ja szo­rí­t­á­s­á­b­an II. - Ag­ro Nap­ló
 • A tu­dó­s­ok „ter­mé­s­z­e­t­es” GM nö­v­ény­re buk­kan­tak - Emi­ly Ung­les­bee | DTN

2015 Március- Április

Hírlevél, 2015-05-11 22:09:04
 • Gén­mó­d­o­sí­tott al­mát en­ge­dé­lyez­tek az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban - And­rew Pol­lack
 • A Zöld Folt és a Green­pe­a­ce GMO-el­le­nes­sé­ge éh­ha­lál­ra íté­li a sze­gé­nye­ket - Owen Pa­ter­son

2015 Január - Február

Hírlevél, 2015-03-05 23:54:59
 • A leg­fon­to­sabb té­nyek és ered­mé­nyek a gén­n­e­me­sí­tett nö­v­é­nyek tér­hó­d­í­t­á­s­á­r­ól: fo­lya­ma­tos nö­v­e­ke­dés, sok­fé­l­e­s­ég és elő­nyök - ISA­AA
 • Tá­v­ol Af­ri­ká­t­ól - Ba­lázs Er­vin
 • Öt mí­t­osz a GM nö­v­é­nyek­ről, ame­lye­ket el kell osz­lat­ni ah­hoz, hogy va­ló­di vi­tát le­hes­sen nyit­ni az él­el­mi­s­ze­rek­ről - Ta­mar Ha­s­pel
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek egy­ko­ri kri­ti­ku­sa hang­ne­met vál­tott, és most a GMO-k di­c­sé­r­e­t­ét zen­gi - PRI

2014 November - December

Hírlevél, 2014-12-16 22:23:28
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ha­tá­s­a­i­nak me­ta­ana­lí­z­i­se - Wil­helm Klüm­per, Ma­tin Qa­im
 • Az US­DA en­ge­dé­lye­zi a mó­d­o­sí­tott bur­go­nyát. Most már a sült­k­rump­li-ked­ve­lő­kön a sor! - And­rew Pol­lack
 • „Min­den ter­mesz­tett nö­v­é­nyünk gén­ma­ni­pu­lált” - Szir­mai Pé­t­er
 • A GMO-k a "jobb jö­v­őt" kép­vi­se­lik - Jan Hu­i­te­ma
 • Jun­c­ker úr, ne ha­jít­sa ki a tu­do­mányt! - Mar­cel Kuntz, John Da­vi­son

2014 Szeptember - Október

Hírlevél, 2014-11-11 00:46:02

Ős­zi hír­le­ve­lünk­ben a kö­v­et­ke­zők­ről ol­vas­hat:

 • Az el­ső, tá­p­a­nya­gok­kal dú­s­í­tott GM nö­v­é­nyek már ara­tás előtt áll­nak - The The­leg­raph
 • Szál­ka­per­jé­t­ől a bú­z­áig - Dr. Szé­c­sé­nyi Má­r­ia, az SZBK ku­ta­tó­ja
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ve­tő­m­ag­s­zek­tor fel­mé­r­é­se vi­lág­s­zer­te: pi­ac, ér­d­e­k­elt fe­lek és ár­ak - Fo­od Se­cu­rity

2014 Július - Augusztus

Hírlevél, 2014-09-10 20:26:00
 • Új gén­se­bé­s­z­e­ti mód­s­ze­rek a nö­v­é­nyi gé­n­ek és ge­no­mok cél­zott szer­kesz­té­s­é­b­en - Du­dits Dénes
 • GMO: A ti­la­lom en­ge­dé­lye­zé­se - Eu­ro­pean Bio­tech­no­logy News
 • A bio­tech­no­ló­g­i­ai ipar elé­g­e­det­len a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­re vo­nat­ko­zó dön­té­s­ek és­sz­e­rű­s­í­t­é­s­ét cél­zó mi­nisz­te­ri egye­z­ség­gel
 • Az EU-ta­g­or­s­zá­g­ok tá­m­o­gat­ják a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­n­ek en­ge­dé­lye­zé­s­é­re vo­nat­ko­zó komp­ro­mis­s­zu­mot - Re­u­ters
 • Az Egye­sült Ki­rály­s­ág kor­má­nyá­n­ak nép­sze­rű­s­í­te­nie kel­le­ne a GM nö­v­é­nyek elő­nye­it - Fi­nan­ci­al Ti­mes

2014 Május - Június

Hírlevél, 2014-06-29 08:29:57
 • A jö­vő - Ig­mán­di Szűcs Ist­ván
 • A GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se to­vább­ra is hasz­not - PG Eco­no­mics Li­mi­ted
 • Nem al­kot­mány­ba va­ló - Du­dits Dénes
 • A gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek sza­bá­lyo­zá­s­á­n­ak la­zí­t­á­s­át sür­ge­tik a sza­k­ér­t­ők - An­dy Clo­gan
 • Új, meg­vál­to­za­tott ös­s­ze­té­t­e­lű ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek biz­ton­sá­gi ér­t­é­k­e­l­é­se - Osz­vald Má­r­ia, Ta­más Lász­ló
 • Fo­gad­ja nyi­tot­tan a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ame­ri­kai gesz­te­nyét -New Sci­en­tist

2014 Március - Április

Hírlevél, 2014-04-30 10:00:37

Ta­va­s­zi hír­le­ve­lünk tar­tal­má­ból:

 • A brit Tu­do­má­nyos és Tech­no­ló­g­i­ai Ta­nács je­len­té­se sze­rint Eu­ró­pa aka­dá­lyoz­za a GM-nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­s­ét - Cli­ve Co­ok­son
 • A GMO-k irán­ti bi­zal­mat­lan­ság lé­l­ek­ta­na - Ma­ria Kon­ni­ko­va
 • Ple­nish ma­gas olaj­sav­tar­tal­mú szó­ja
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott bur­go­nya „el­len­áll a bur­go­nya­vész­nek” - Matt McG­rath
 • Akár fel­ké­s­z­ült rá, akár nem, Oros­z­or­s­zág el­tö­k­él­te, hogy en­ge­dé­lye­zi a GM-nö­v­é­nye­ket - Eu­ge­ne Ger­den

2014 Január - Február

Hírlevél, 2014-01-18 14:42:25

2014. évi el­ső hír­le­ve­lünk tar­tal­má­ból:

 • Saj­tó­k­öz­le­mény - Ja­mes Cli­ves
 • Tör­v­ény а Bün­te­tő Tör­v­ény­könyv­ről szó­ló 2012. évi C. tör­v­ény mó­d­o­sí­t­á­s­á­r­ól
 • Au­to­da­fék fe­lé - Pa­lu­gyai Ist­ván
 • A jö­vő ve­té­se - Ba­lázs Er­vin
 • A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM nö­v­é­nyek glo­bá­l­is stá­t­u­sa 2013-ban - Ja­mes Cli­ves

2013 November - December

Hírlevél, 2014-01-12 18:04:23
 • Zöld GMO-k - Du­dits Dénes, Györ­gyey Já­n­os
 • A pá­pa ál­d­á­s­át ad­ta az "arany­rizs­re": "Most már ál­d­ott!" - Jür­gen Lan­gen­bach
 • „Nem vár­ha­tunk húsz vagy har­minc év­ig” - Ga­u­tam Na­ik
 • Az or­ga­ni­kus me­ző­gaz­da­ság mí­t­o­s­za - Hen­ry I. Mil­ler
 • Az abi­o­ti­kus st­ressz­to­le­ran­ci­át ered­mé­nye­ző sza­bá­lyo­zá­si kö­r­ök fel­de­rí­t­é­se egy gyom­nö­v­ény mu­táns se­gít­sé­g­é­v­el - Ri­gó Gá­b­or, Csép­lő Ág­nes
 • Uk­raj­na en­ge­dé­lyez­ni ké­s­z­ül a GM-nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét - Eu­ge­ne Ger­den
 • Tö­r­öl­ték a GM-ku­ko­ri­ca rák­kel­tő ha­tá­s­át su­gal­ma­zó cik­ket

2013 Szeptember - Október

Hírlevél, 2013-11-04 10:54:11
 • Az eu­ró­p­ai Aka­dé­m­i­ák üz­e­ne­te - Du­dits Dénes
 • Eu­ró­p­á­n­ak új­ra kell gon­dol­nia a GM-nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó ál­l­ás­pont­ját - Bri­an He­ap
 • A GM-hisz­té­r­ia gaz­da­sá­gi ha­tá­sa Eu­ró­pa él­el­mi­s­zer­pi­a­cá­ra - Popp Jó­z­s­ef és mt­sai.
 • Ál­l­ás­fog­la­lás a GMO-k mel­lett - Sci­en­ce Ma­ga­zi­ne
 • A Green­pe­a­ce el­vesz­tet­te er­köl­c­si mér­cé­j­ét? - Dr. Pat­rick Mo­o­re
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek biz­ton­sá­g­os­sá­gá­v­al fog­lal­ko­zó ku­ta­tá­s­ok utób­bi év­ti­ze­dé­n­ek át­t­e­k­in­té­se - Ales­sand­ro Ni­co­lia et. al
 • Car­man és mt­sai. (2013) új GMO ete­té­si vizs­gá­l­a­t­a­i­nak kö­v­et­kez­te­té­s­ei nem meg­bíz­ha­tóak - VIB

2013 Július - Augusztus

Hírlevél, 2013-08-24 21:22:36
 • Ca­me­ron most tá­m­o­gat­ja a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek hasz­ná­l­a­tát, hogy bi­zo­nyít­sa: az an­go­lok tu­do­mány­pár­t­i­ak
 • Az EU GMO-en­ge­dé­lye­zé­si rend­s­ze­ré­n­ek hi­bái - okok, ha­tá­s­ok és meg­ol­dá­s­ok
 • El­ves­sük-e a GM ma­got?
 • A nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia a kö­z­el­gő USA-EU ke­res­ke­del­mi tár­gya­lá­s­o­kon

2013 Május - Június

Hírlevél, 2013-06-17 10:54:01

Má­j­us-jú­ni­u­si hír­le­ve­lünk tar­tal­ma:

 • Tu­do­má­nyos szak­vé­l­e­mény: Az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság ké­r­é­s­é­re ké­s­z­í­tett tu­do­má­nyos szak­vé­l­e­mény a Ma­gya­r­or­s­zág ál­tal fel­ho­zott tu­do­má­nyos ér­v­ek­ről, ame­lyek­kel alá­t­á­m­asz­tot­ta az EH92-527-1 GM bur­go­nya ter­mesz­té­si cé­lú for­ga­lom­ba ho­za­ta­lá­n­ak be­til­tá­s­át - EF­SA
 • Gén­n­e­me­sí­tett rizs a vö­r­ös­bor­ra jel­lem­ző él­et­ta­ni ha­tá­s­ok­kal - Prof. Du­dits Dénes
 • Ide­je he­lyé­re ten­ni a GMO-el­le­nes ös­s­ze­es­kü­v­és-el­mé­l­e­t­et - Mark Ly­nas

2013 Március - Április

Hírlevél, 2013-04-17 17:13:05

Tar­ta­lom:

 • El­mél­ke­dés tu­do­mány és hit vi­s­zo­nyá­r­ól - Prof. Wer­ner Aber
 • Egy har­minc­é­v­es vi­lág­ra­s­zó­ló tu­do­má­nyos ered­mény utóé­l­e­te - Ba­lázs Er­vin aka­dé­m­i­kus
 • A GMO-patt­hely­zet Eu­ró­p­á­b­an - Lo­u­i­se O. Fres­co
 • A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek je­len­le­gi ge­ne­rá­c­i­ó­j­á­n­ak pol­len­je nem ár­t­al­mas a mé­h­ek szá­m­á­ra - VIB
 • Ös­s­ze­fog­la­ló a BZ­BE 2013. feb­ru­ár 25-i ki­bő­ví­tett el­nök­sé­gi ül­é­s­é­r­ől

2013 Január - Február

Hírlevél, 2013-03-03 15:50:18

Idei el­ső szá­m­unk tar­tal­ma:

 • Mark Ly­nas előa­dá­sa az Ox­for­di Me­ző­gaz­da­sá­gi Kon­fe­ren­ci­án (for­dí­t­ás)
 • Az Rpi-vnt1.1, a So­la­num ven­tu­rii-ból szár­ma­zó Tm-2-ho­mo­lóg re­zisz­ten­ci­át ad a bur­go­nya­vés­s­z­el szem­ben - Si­mon J. Fos­ter és mt­sai.
 • GM tech­no­ló­g­ia se­gí­ti a bur­go­nya­vész el­le­ni küz­del­met - Liz Ro­bin­son
 • An­ne Glo­ver: A GMO-t ne ves­sük el - Pa­lu­gyai Ist­ván

2012 November - December

Hírlevél, 2012-12-19 19:53:09
 • A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület 2012 évi tevékenysége
 • Beszámoló - 12. ISBGMO Konferencia, Saint Louis, Missouri, USA - Balázs Ervin
 • Az új nemesítési módszerekről
 • Az Európai Bíróság megerősíti a GM növények termesztéséhez való jogot
 • Egy Roundup herbicid és egy genetikailag módosított Roundup-toleráns kukorica hosszútávú toxicitása
 • Szakértők véleménye arról, hogy a GM kukorica patkányoknál rákot okoz - Science Media Centre
 • Az EFSA nyilatkozata - "Bírálat Séralini és mtsi. (2012) közleményéről"

2012 Szeptember - Október

Hírlevél, 2012-10-22 20:17:07

Ak­tu­á­l­is hír­le­ve­lünk­ben a kö­v­et­ke­ző té­m­ák­ról ol­vas­hat:

 • ISA­AA Sajn­tó­k­öz­le­mény -
  Dr. Ja­mes Cli­ves kom­men­tál­ja az US­DA jú­ni­u­si ve­tés­te­rü­l­et-je­len­té­s­ét
 • Gén­s­zen­nye­zés és as­zály -
  Du­dits Dénes Nép­s­za­bad­ság­ban meg­je­lent cik­ke a ha­zai GMO hely­zet­ről
 • Az EU-tu­dós sze­rint a GM nö­v­é­nyek "nem ár­t­al­ma­sak" -
  An­ne Glo­ver az eu­ró­p­ai hoz­záá­l­ás­ról
 • A ku­ko­ri­ca ZmgstF4 gén­jé­n­ek át­vi­te­le lúd­fű­be (Ara­b­i­dop­sis tha­li­a­na) - Bit­t­sánsz­ky et. al

2012 Július - Augusztus

Hírlevél, 2012-08-21 14:28:45
 • Az EU GMO-po­li­ti­ká­ja, a fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­ság és a közfi­nan­s­zí­r­o­zá­sú ku­ta­tás - tá­j­é­k­oz­ta­tó
  (1) Glo­bá­l­is ki­hí­v­á­s­ok a me­ző­gaz­da­ság­ban
  (2) Közfi­nan­s­zí­r­o­zá­sú ku­ta­tás
  (3) A GM nö­v­é­nyek­kel ed­dig szer­zett ta­pasz­ta­la­tok
  (4) Az EU sza­bá­lyo­zó rend­s­ze­re
  (5) Fel­mé­r­és a gaz­dál­ko­dók és a tu­dó­s­ok kö­z­ött
 • A GM nö­v­é­nyek glo­bá­l­is ha­tá­s­ai 1996 és 2010 kö­z­ött

2012 május - június

Hírlevél, 2012-06-25 16:43:01
 • A gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek koc­ká­z­a­t­a­it vizs­gál­ták ma­gyar ku­ta­tók- MTI
 • Eu­ró­pa GMO-el­le­nes utó­véd­har­ca nem hő­s­i­es, ha­nem dog­ma­ti­kus - Ge­ne Ge­nie
 • Pi­ac­ra ke­rült az el­ső, nö­v­é­nyek­ben ké­s­z­ült gyógy­s­zer - Amy Max­men
 • A Rot­hams­ted Re­se­arch ku­ta­tói­n­té­z­et GM bú­z­á­v­al fog­lal­ko­zó tu­dó­s­ai ké­r­és­sel for­dul­tak a til­ta­ko­zók­hoz - BBC News
 • Nyílt le­vél: az EP­SO és a ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás - Prof. Dirk In­zé
 • Transz­gé­n­i­kus nyár­fák (35S-gs­hI-11ggs és 35S-rbcS-gs­hI-6lgl) al­kal­ma­zá­sa a fi­to­r­e­me­di­á­c­i­ó­b­an - Gyu­lai Gá­b­or és mt­sai

2012 március - április

Hírlevél, 2012-04-21 14:23:48
 • Nyi­lat­ko­zat a tu­do­má­nyos vé­l­e­mény­nyil­vá­n­í­t­ás sza­bad­sá­g­áé­rt
 • Sza­bad­té­ri ag­rár­mú­ze­um?
 • A Green­pe­a­ce egyik ala­pí­t­ó­ja sze­rint a bio­tech­no­ló­g­i­á­v­al va­ló szem­be­n­ál­l­ás az em­be­ri­ség el­le­ni bűn
 • Az el­ső bio­tech­no­ló­g­i­ai út­on előá­l­lí­tott, fo­gyasz­tói táp­lál­ko­zá­si elő­nyö­k­et kí­n­á­ló szó­j­a­ter­mék
 • Ci­o­los a me­ző­gaz­da­sá­gi és él­el­mi­s­zer-ku­ta­tás­ra he­lye­zi át a hang­súlyt
 • A Nyu­ga­ti Nagy-Sík­ság gaz­dál­ko­dói fel­ké­s­z­ül­nek a MON­SAN­TO új Dro­ught­Gard™ hib­rid­je­i­nek ter­mesz­té­s­é­re
 • Transz­gé­n­i­kus nyár­fák (35S-gs­hI-11ggs és 35S-rbcS-gs­hI-6lgl) al­kal­ma­zá­sa a fi­to­r­e­me­di­á­c­i­ó­b­an

2012 január - február

Hírlevél, 2012-02-28 10:59:34

A ja­nu­ár - feb­ru­á­ri hír­le­vél már el­ér­he­tő!

 • A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lévõ, gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett (GM) nö­v­é­nyek hely­ze­te a vi­lág­ban: 2011
 • A jó­z­an ész és a GMO-men­tes­ség
 • Pár­baj: Pró és kont­ra a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­ény­ter­mesz­tés­ről
 • Fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­ság és él­el­mi­s­zer­ke­res­let
 • A dá­n­ok azt akar­ják, hogy a bio­tech­no­ló­g­i­ai cé­g­ek és az EU ta­g­ál­l­a­m­ok kor­má­nyai egyez­ze­nek meg a GM nö­v­é­nyek ti­lal­má­r­ól

2011 november - december

Hírlevél, 2011-12-20 11:48:19
 • El­nö­ki be­s­zá­m­o­ló a Ba­ra­bás Zol­tán Bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et (BZ­BE) 2011. évi te­vé­k­eny­sé­g­é­r­ől
 • Tu­do­má­nyos vé­l­e­mény a Mon­san­to cég­n­ek a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ro­var­re­zisz­tens és her­bi­ci­t­o­le­ráns MON88017 ku­ko­ri­ca pi­ac­ra ke­rü­l­é­s­é­re és ter­mesz­té­s­é­re vo­nat­ko­zó, az 1829/2003/EK ren­de­let alap­ján be­nyúj­tott ké­r­el­mé­r­ől (EF­SA-GMO-CZ-2008-54) (Rész­let)
 • GMO-k en­ge­dé­lye­zé­se az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an (Elem­zés)
 • A vér nem vá­l­ik víz­zé, a GMO meg nem vá­l­ik vér­ré!

2011 október

Hírlevél, 2011-10-17 11:48:19
 • Ál­tu­do­mány aka­dá­lyoz­za a kör­nye­zet­ba­rát me­ző­gaz­da­ság és er­dő­gaz­dál­ko­dás el­ter­je­dé­s­ét
 • Kom­men­tár
 • GMO: az al­kot­mány dönt a tu­dó­s­ok he­lyett
 • Ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­ő­l­é­nyek (GMO-k) a té­nyek tük­ré­b­en (Könyv­szem­le)

2011 szeptember

Hírlevél, 2011-09-29 11:48:19

A hír­le­vél tar­tal­má­ból:

 • Az Alap­tör­v­ény GMO men­tes­ség­ről szó­ló ren­del­ke­zé­s­é­n­ek ér­t­el­me­zé­se az Eu­ró­p­ai jog tük­ré­b­en - Szak­vé­l­e­mény
 • Az Eu­ró­p­ai Bí­r­ó­s­ág sze­rint a fran­cia mo­ra­tó­r­i­um nem jog­sze­rű - Char­lie Dun­mo­re és Ju­li­en To­y­er tu­dó­s­í­t­á­sa

2011 augusztus

Hírlevél, 2011-08-27 10:29:00
 • Al­kot­má­nyos pá­n­ik - Du­dits Dénes
 • Egy ve­ze­tő ku­ta­tó sze­rint a ve­tő­m­ag-for­gal­ma­zó cé­g­ek szá­m­á­ra a köz­szfé­r­á­b­an kel­le­ne GM nö­v­é­nye­ket ki­fej­lesz­te­ni - Tom Le­vitt
 • A GMO-ügy kö­v­et­kez­mé­nyei (Ve­tés­fe­hé­r­í­t­és) - Ke­te­men Zol­tán
 • A le­vél­te­tű­n­ek el­le­n­ál­ló GM bú­z­á­v­al ter­ve­zett sza­bad­föl­di kí­sér­l­et a kor­mány en­ge­dé­lyé­re vár - Hal Hod­son
 • Ön­k­é­nyu­ra­lom és des­po­tiz­mus a ma­gyar uga­ron - Ta­más Gá­b­or

2011 július

Hírlevél, 2011-07-27 10:33:00

A hír­le­vél tar­tal­má­ból:

 • A gén­m­ű­v­es­s­ég - Dr. Szűcs Ist­ván
 • CSŐ­RE TÖLT­VE Nyo­mo­zás az él­el­mi­s­zer-ter­ro­riz­mus mi­att? -Ta­más Gá­b­or
 • A RA­SE ál­l­ás­fog­la­lá­sa a ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás­ról
 • Új gén­n­e­me­sí­t­é­si tech­ni­kák: Csúcs­t­ech­no­ló­g­ia és a ke­res­ke­del­mi cé­lú fej­lesz­tés ki­lá­t­á­s­ai

2011 június

Hírlevél, 2011-06-26 11:48:19

GM nö­v­é­nyek: arat­ják a hasz­not, de nem Eu­ró­p­á­b­an - A me­ző­gaz­da­sá­gi bio­tech­no­ló­g­ia tár­s­a­dal­mi-gaz­da­sá­gi ha­tá­s­ai
1. Be­ve­ze­tés
2. Glo­bá­l­is ha­tá­s­ok a farm­gaz­da­sá­g­ok szint­jén
3. Glo­bá­l­is mak­ro­gaz­da­sá­gi ha­tá­s­ok
4. Glo­bá­l­is kör­nye­ze­ti ha­tá­s­ok
5. Két for­ga­lom­ban lé­vő ter­mék ha­tá­sa az EU-ban
6. El­s­za­lasz­tott gaz­da­sá­gi le­he­tő­s­é­g­ek az EU-ban
7. Im­port, GM nyo­mok és ezek ha­tá­s­ai az eu­ró­p­ai el­lá­t­á­si lánc­ra
8. Sza­bá­lyo­zá­si költ­sé­g­ek
9. Kö­v­et­kez­te­té­s­ek

2011 május

Hírlevél, 2011-05-28 14:33:00

A má­j­u­si szám tar­tal­má­ból:

 • Mi­ért GMO-men­tes az al­kot­mány? - Györ­gyey Já­n­os
 • GMO-k mint gyógy­s­ze­r­a­la­p­a­nya­gok és funk­ci­o­ná­l­is él­el­mi­s­ze­rek - Ta­más Lász­ló és Osz­vald Má­r­ia
 • Bio­tech­no­ló­g­ia: az or­ga­ni­kus GM len­ne a vá­l­asz? - Jon En­ti­ne

2011 április

Hírlevél, 2011-04-25 16:48:19

A le­g­ú­jabb szám tar­tal­ma:

 • Al­kot­mány 11. ol­dal, "Sza­bad­ság és fe­le­lős­s­ég" fe­je­zet
 • Transz­ge­ni­kus nö­v­é­nyek, mint egé­s­z­ég­ja­ví­t­ók - Du­dits Dénes

2011 március

Hírlevél, 2011-03-24 15:01:34

A már­ci­u­si hír­le­vél tar­tal­ma:

 • Aján­lás a Ma­gyar Fe­hér Könyv­höz- In­go Potry­kus
 • Szer­kesz­tői elő­s­zó - Ba­lázs Er­vin, Du­dits Dénes,
  Sá­gi Lász­ló
 • GMO-k: egy jobb, tá­j­é­k­o­zot­tabb dön­tés­ho­za­ta­li el­já­r­ás fe­lé
  Vi­ta a GMO-k koc­ká­z­at­fel­mé­r­é­s­é­r­ől és ke­ze­lé­s­é­r­ől - John Dal­li

2011 február

Hírlevél, 2011-02-26 19:48:19

Feb­ru­á­ri hír­le­ve­lünk­ben a kö­v­et­ke­zők­ről ol­vas­hat:

 • A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő bio­tech/ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek glo­bá­l­is hely­ze­tés­nek leg­fon­to­sabb me­g­ál­l­a­pí­t­á­s­ai (2010) - Cli­ve Ja­mes
 • For­du­lat előtt a vi­lág él­el­mi­s­zer-ter­me­lé­se? - Éhe­z­ők és egés­z­ség­vé­d­ők - Ta­más Gá­b­or
 • GMO-til­tás az új al­kot­mány­ban? - Az eu­ró­p­ai jo­gász sze­rint a ha­zai sza­bá­lyo­zás nem üt­k­öz­het az uni­ós jog­gal

2011 január

Hírlevél, 2011-01-26 15:58:19
 • Ál­l­ás­fog­la­lás a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­ő­l­é­nyek­kel kap­c­so­lat­ban
 • A GM elő­nyei - Té­nyek
 • Egy Green­pe­a­ce tá­m­o­gat­ta tu­dós rá­g­al­ma­zá­si pert nyert Fran­ci­a­or­s­zág­ban - Ro­nald Ba­i­ley
 • Egy ma­gas szin­tű kül­dött­ség az­zal a ké­r­és­sel for­dult a finn par­la­ment­hez, hogy eny­hít­se a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­zást
 • Az EU kész a bio­tech­no­ló­g­ia prob­lé­m­ái­ról tár­gyal­ni az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­kal

2010 December

Hírlevél, 2010-12-28 17:19:00

A 2010-es évi utol­só hír­le­ve­lünk­ben

 • Az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság 2001/18/EC Irá­nye­l­vé­n­ek mó­d­o­sí­t­á­s­á­ra irá­nyu­ló jog­al­ko­tá­si ja­vas­lat jo­gi elem­zé­s­ét,
 • 11th ISBG­MO Kon­fe­ren­cia ös­s­ze­fog­la­ló­j­át és
 • Dr. Vér­t­es Csa­bá­né fő­ta­ná­c­s­os, a Tör­v­é­nyi sza­bá­lyo­zás és kor­mány­za­ti sze­rep­ről szó­ló ér­t­e­k­e­zé­s­ét ol­vas­hat­ják

  Kí­v­á­n­unk Ön­ök­nek si­ke­rek­ben és ter­més­ben gaz­dag Új Év­et!

2010 November

Hírlevél, 2010-11-28 15:24:00

Le­g­ú­jabb hír­le­ve­lünk­ben a gén­n­e­me­sí­t­és­sel lét­re­ho­zott me­ző­gaz­da­sá­gi nö­v­é­nyek el­fo­ga­dá­s­át ne­he­zí­tő gá­t­ak­ról, a ha­zai hoz­záá­l­l­ás­ról, va­la­mint en­nek kö­v­et­kez­mé­nye­i­ről ol­vas­hat­nak A GM nö­v­é­nyek ügye a Mi­c­su­rin-Li­s­zen­ko kor­s­za­kot idé­zi cí­mű cikk­ben, il­let­ve egy ne­ves ku­ta­tók ál­tal vég­zett vizs­gá­l­at ered­mé­nyit te­kint­he­tik meg a Kör­nye­ze­ti koc­ká­z­at­vizs­gá­l­a­t­ok GM ku­ko­ri­cák­kal cí­mű fe­je­zet­ben.

2010 Október

Hírlevél, 2010-10-28 19:21:00

A szám tar­tal­má­ból:

 • Abi­o­ti­kus st­ressz re­zisz­tens GM nö­v­é­nyek - Hor­váth V. Gá­b­or
 • GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­r­ől és fel­hasz­ná­l­á­s­á­r­ól - Tóth Ist­ván
 • Gyö­k­e­r­e­sen meg kell vál­toz­tat­ni a sza­bá­lyo­zást! - Prof. In­go Potry­kus
 • A BASF meg­kez­di az Am­f­lo­ra bur­go­nya el­ső be­gyűj­té­s­ét
 • Len­gyel­or­s­zág - To­váb­bi el­le­n­ál­l­ás a nem­ze­ti GMO-ti­lal­mak en­ge­dé­lye­zé­s­é­v­el szem­ben

2010 Szeptember

Hírlevél, 2010-09-26 12:49:00

A le­g­ú­jabb szám­ban a kö­v­et­ke­zők­ről ol­vas­hat­nak:

 • A GM nö­v­é­nyek gaz­da­sá­gi ha­tá­s­ai az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an - Popp Jó­z­s­ef
  * A fe­hér­je­ta­kar­mány he­lyet­te­sí­t­é­s­é­n­ek le­he­tő­s­é­ge
  * A GM nö­v­é­nyek hasz­ná­la­tá­r­ól szó­ló ál­l­ás­fog­la­lás Né­me­t­or­s­zág­ban
  * A GM nö­v­é­nyek és a fenn­tart­ha­tó­s­ág kér­d­é­se az USA-ban
  * Aján­lá­s­ok
 • Ígé­r­e­t­es új­don­sá­g­ok a szín­fa­lak mö­g­ött - Ja­mes And­rews

2010 Augusztus

Hírlevél, 2010-08-19 15:23:00

Le­g­ú­jabb hír­le­ve­lünk­ben Popp Jó­z­s­ef tol­lá­ból ol­vas­hat­ják "A GM nö­v­é­nyek gaz­da­sá­gi ha­tá­s­ai az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an" két­r­é­s­z­es so­ro­zat el­ső fe­lét, va­la­mint "A nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia so­ron kö­v­et­ke­ző lé­p­é­s­ei Eu­ró­p­á­b­an" cí­mű cikk­ből de­rít­he­ti ki a ked­ves ol­va­só, mer­re tart a GM nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­se az EU­ban.

2010 Július

Hírlevél, 2010-07-21 15:25:00

Ak­tu­á­l­is hír­le­ve­lünk tar­tal­má­ból:

 • A Sem­mel­we­is ref­lex és a ha­zai zöld gén­tech­no­ló­g­ia he­lye a bio­tech­no­ló­g­ia tör­t­é­n­e­té­b­en - Prof. Fá­ri Mik­lós Gá­b­or
 • Az EU vé­g­et akar vet­ni a GMO vi­tá­n­ak

2010 Június

Hírlevél, 2010-06-29 11:25:00

Hír­le­ve­lünk tar­tal­má­ból:

 • Aka­dé­m­i­ák fe­le­lős­s­é­ge - Du­dits Dénes
 • A Nem­ze­ti Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia (Na­ti­op­nal Ac­a­demy of Sci­en­ces) ta­nul­má­nya a GMO nö­v­é­nyek­ről és a fenn­tart­ha­tó­s­ág­ról
 • Az EU ta­g­or­s­zá­g­ok sza­ba­dab­ban dönt­het­nek a mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek­ről -*Matt­hew Dal­ton & Al­li­son Con­nolly
 • Nincs EU al­ku a gén­ke­zelt nö­v­é­nyek ügyé­b­en

2010 Május

Hírlevél, 2010-05-26 11:11:00

Má­j­u­si hír­le­ve­lünk­ben a kö­v­et­ke­zők­ről ol­vas­hat:

 • Ag­rár­k­on­cep­ció-váz­lat - Jo­lán­k­ai Már­t­on
 • Agy­t­röszt: ro­man­ti­kus os­to­ba­ság jel­zi a kö­z­e­l­e­dő él­é­m­i­s­zer­vál­sá­g­ot - Pa­ul Col­li­er
 • Egy dol­go­zat, mely­ből ki­de­rül az Eu­ró­p­ai Unió ter­ve a nö­v­ény­ter­mesz­tés fel­fut­ta­tá­s­á­ra - Char­lie Dun­mo­re
 • A gaz­dák meg­bir­kóz­nak a Ro­un­dup-re­zisz­tens gyo­mok­kal - Wil­li­am Ne­u­man & And­rew Pol­lack
 • Idén nyá­r­on ese­dé­k­es az EU új GMO-sza­bá­lyo­zá­sa - Jac­kie Bird

2010 Április

Hírlevél, 2010-04-26 11:11:00

Tar­ta­lom:

 • Az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an a köz­vé­l­e­mény ál­ta­lá­n­os­ság­ban ked­ve­zően íté­li meg az eu­ró­p­ai me­ző­gaz­da­sá­gi po­li­ti­kát és a gaz­dál­ko­dók tá­m­o­ga­tá­s­át
  • Eu­ro­ba­ro­me­te336 - "Az eu­ró­p­a­i­ak, a me­ző­gaz­da­ság és a kö­z­ös me­ző­gaz­da­sá­gi po­li­ti­ka"
 • Ver­seny­fu­tás a GM ku­ko­ri­ca be­ve­ze­té­s­éé­rt, mi­e­lőtt Af­ri­ka ég­haj­la­ta ros­s­zabb­ra for­dul - Gayath­ri Va­idya­nat­han
 • Auszt­ria vis­s­za­von­ja a GM ku­ko­ri­ca hos­s­zú­t­á­vú ha­tá­s­a­i­val fog­lal­ko­zó vizs­gá­l­a­tot

2010 Március

Hírlevél, 2010-03-28 16:18:00

Tar­ta­lom:

 • A "Ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő bio­tech/GM nö­v­é­nyek glo­bá­l­is hely­ze­te: 2009" cí­mű rö­v­id ki­vo­nat leg­fon­to­sabb me­g­ál­l­a­pí­t­á­s­ai - Cli­ve Ja­mes
 • A kí­n­ai elő­r­e­lé­p­és­nek Eu­ró­p­á­b­an is ha­tá­sa lesz

2010 Február

Hírlevél, 2010-02-26 12:50:00
 • Transz­ge­ni­kus nö­v­é­nyek a jö­vő bi­o­fer­men­to­rai? - Osz­vald Má­r­ia
 • A bú­z­a­liszt táp­lál­ko­zás­ta­ni ér­t­é­k­é­n­ek és funk­ci­o­ná­l­is tu­laj­don­sá­g­a­i­nak mó­d­o­sí­t­á­sa gén­tech­no­ló­g­i­ai mód­s­zer­rel
 • A si­kér mó­d­o­sí­t­á­sa gén­tech­no­ló­g­i­ai út­on - Ta­más Lász­ló
 • Új pu­ro­in­do­lin gé­n­ek azo­no­sí­t­á­sa tet­re- és he­x­ap­lo­id Tri­ti­cum fa­jok­ban a bú­z­a­s­zem en­do­s­per­mi­um mó­d­o­sí­t­á­s­á­ra
 • Nem cél­s­zer­ve­zet lep­ke­fé­l­ék Cry1Ab-t ki­fe­je­ző Bt-ku­ko­ri­ca­pol­len­nel va­ló érint­ke­zé­s­ét le­í­ró ma­te­ma­ti­kai mo­dell - J.N. Per­ry et al
 • Az Eu­ro­p­a­Bio üd­v­öz­li a bi­zott­ság dön­té­s­ét
 • A ha­s­zon le­a­ra­tá­sa: a glo­bá­l­is me­ző­gaz­da­ság in­ten­zi­tá­s­á­n­ak fenn­tart­ha­tó nö­v­e­lé­se és a tu­do­mány

2010 Január

Hírlevél, 2010-01-29 18:49:00

Idei el­ső hír­le­ve­lünk­ben a kö­v­et­ke­zők­ről ol­vas­hat­nak:

 • Az aka­dé­m­i­ák ál­l­ás­fog­la­lá­sa a zöld gén­tech­no­ló­g­ia kap­c­sán
 • GM ku­ta­tás Sze­ge­den - vi­ru­ló nö­v­é­nyek Ro­má­n­i­á­b­an - Fe­hér Ist­ván
 • A "cel­lu­lóz di­a­da­l­út­já­t­ól" a mes­ter­sé­ges ová­r­i­u­mig: a nö­v­ény­bio­ló­g­ia új ered­mé­nyei a deb­re­ce­ni egye­te­men - Fá­ri Mik­lós Gá­b­or

2009 December

Hírlevél, 2009-12-31 17:35:00
 • SAJ­TÓ­K­ÖZ­LE­MÉNY | A gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett (GM) nö­v­é­nyek me­g­a­la­poz­zák a kör­nye­zet­ba­rát nö­v­ény­ter­mesz­tést - BZ­BE
 • GMO: Hagy­juk szó­h­oz jut­ni a tu­do­mányt - Ma­ri­ann Fi­s­c­her Bo­el
 • Ku­mi Na­i­doo a Green­pe­a­ce új ve­ze­tő­je éh­s­ég­szt­rájk­kal kí­v­án har­col­ni a klí­m­a­vál­to­zás el­len - Spi­e­gel On­li­ne
 • Az Eu­ro­p­a­Bio nyílt le­ve­le Bar­ro­so el­nök­höz: pri­o­ri­tá­s­ok a de­cem­ber 7-i kop­pen­há­g­ai klí­m­a­c­súcs­hoz - Eu­rak­tiv *Kop­pen­há­ga a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés in­ten­zi­tá­s­á­n­ak nö­v­e­ke­dé­s­é­h­ez ve­zet­het - ***Ed Ha­mer | The Eco­lo­gist***

2009 November

Hírlevél, 2009-12-01 18:42:00
 • 10 év a ha­zai bio­tech­no­ló­g­ia szol­gá­la­tá­b­an: mér­l­e­gen a Ba­ra­bás Zol­tán Bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et (BZ­BE) - Du­dits Dénes

2009 Október

Hírlevél, 2009-11-03 10:39:00
 • 2050: Lét­fon­tos­sá­gú a me­ző­gaz­da­sá­gi ku­ta­tó­mun­ká­ba tör­t­é­nő fo­ko­zott be­fek­te­tés | Az él­el­mi­s­zer­ter­me­lés fo­ko­zá­sa fő­l­eg a ter­més­ho­zam, nem pe­dig a meg­mű­v­elt föld­te­rü­l­et nö­v­e­lé­s­én fog múl­ni
 • Ho­gyan le­het él­el­mez­ni a vi­lá­g­ot 2050-ben? | A tech­no­ló­l­i­gai ki­hí­v­ás - Ma­gas szin­tű sza­k­ér­t­ői fó­r­um
 • Zöld gén­tech­no­ló­g­ia és ag­rá­r­i­n­n­o­vá­c­ió | Ta­nul­mány­kö­t­et a GMO-król - Chi­kán Ág­nes
 • A dán Él­el­me­zé­si Mi­nisz­té­r­i­um egy új je­len­té­se sze­rint a GM nö­v­é­nyek fel­hasz­nál­h­a­tók az ég­haj­la­ti és kör­nye­ze­ti prob­lé­m­ák meg­ol­dá­s­á­b­an

2009 Szeptember

Hírlevél, 2009-10-04 13:51:00
 • A Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont vé­l­e­mé­nye „A gén­tech­no­ló­g­i­ai te­vé­k­eny­ség­ről szó­ló 1998. évi XX­VII. tör­v­ény mó­d­o­sí­t­á­s­á­r­ól” szó­ló elő­t­er­jesz­tés­ről
 • Tu­do­má­nyo­san in­do­kolt-e a MON 810 ku­ko­ri­ca en­ge­dé­lyé­n­ek fel­füg­g­esz­té­se Né­me­t­or­s­zág­ban? - Ag­nes Ric­roch, Jean-Bap­tis­te Ber­gé, Mar­cel Kuntz
 • Új fej­lő­d­é­si irá­nyok a zöld gén­tech­no­ló­g­i­á­b­an VI­II. nem­zet­kö­zi szim­pó­z­i­um a nö­v­ény bio­tech­no­ló­g­i­á­r­ól - Chi­kán Ág­nes

2009 Augusztus

Hírlevél, 2009-08-30 08:25:00
 • Auszt­ria a GMO ki­ma­ra­dá­si zá­r­a­d­ék el­fo­gad­ta­tá­s­á­ra tö­r­ek­s­zik - Eu­ro­pean Bio­tech­no­logy News
 • Új­ge­ne­rá­c­i­ós GM nö­v­é­nyek az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban gaz­da szem­mel - Pájt­li Jó­z­s­ef
 • EF­SA ér­t­é­k­e­l­é­se a GM nö­v­é­nyek­ben al­kal­ma­zott an­ti­bi­o­ti­kum­re­zisz­ten­cia-gé­n­ek­ről - Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer­biz­ton­sá­gi Ha­tó­s­ág
 • A MON­SAN­TO és a BASF tu­dó­s­ai be­je­len­tet­ték a ku­ko­ri­cá­n­ak szá­r­az­ság­tű­r­ést biz­to­sí­tó gén fel­fe­de­zé­s­ét - Mon­san­to - BASF Saj­tó­k­öz­le­mény
 • CSEH KÖZ­TÁR­S­A­SÁG | A tu­dó­s­ok vé­l­e­ményt nyil­vá­n­í­t­a­nak a GMO-ról - Eu­ro­pean Bio­tech­no­logy News

2009 Július

Hírlevél, 2009-07-31 12:53:00
 • A szá­r­az­ság­tű­r­és ja­ví­t­á­sa gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al - Zöld Gén­tech­no­ló­g­ia és ag­rá­r­i­n­n­o­vá­c­ió | Du­dits Dénes

2009 Június

Hírlevél, 2009-06-28 13:54:00
 • Té­nyek és mí­t­o­s­zok a gén­se­bé­s­z­et­tel előá­l­lí­tott él­el­mi­s­ze­rek­ről - Ri­ta Ba­tis­ta és Ma­ria Mar­ga­ri­da Oli­ve­i­ra
 • Az el­le­n­ál­l­ás csök­ken, vagy az el­fo­ga­dó­k­és­z­ség nő? | Az eu­ró­p­ai fo­gyasz­tók kö­r­é­b­en vég­zett, a GMO-khoz va­ló hoz­záá­l­l­ás­sal fog­lal­ko­zó köz­vé­l­e­mény-ku­ta­tá­s­ok ered­mé­nye - GMO Com­pass
 • A Va­ti­kán ál­d­á­s­át ad­ja a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek­re - New Sci­en­tist

2009 Május

Hírlevél, 2009-05-30 10:19:00
 • A GMO-kat tu­do­má­nyos ala­pon kell ér­t­é­k­el­ni - *** Dr. Ri­car­do Gent***
 • A zöld moz­ga­lom is a prob­lé­ma ré­s­ze? - Jus­tin Row­latt
 • Dr. Kiss György Bo­tond főigaz­ga­tó kö­szön­tő­je a XX. GMO Ke­re­k­asz­tal Ül­és részt­ve­vői­nek - Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont
 • A sza­k­ér­tő sze­rint a GM-nö­v­é­nyek irán­ti hoz­záá­l­l­ás vál­to­zó­b­an van - Chech­bio­tech News
 • Transz­ge­ni­kus, mul­ti­vi­ta­min-tar­tal­mú ku­ko­ri­ca előá­l­lí­t­á­sa az en­do­s­per­mi­um bio­ló­g­i­ai fel­ja­ví­t­á­sa út­ján há­r­om olyan vi­ta­min­nal, ame­lyek há­r­om kü­l­ö­n­á­l­ló anyag­c­se­re­u­tat kép­vi­sel­nek - Sha­is­ta Naq­vi és ms­tai
 • A GM-rizs még ke­ve­sebb mű­tr­á­gya és víz fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al is 50%-kal több ter­mést hoz - Me­lo­dy M. Agu­i­ba
 • Új fegy­ver a rák el­len - do­hány­nö­v­é­nyek | A do­hány rák­kel­tő­k­ént is­mert, nem pe­dig egy le­het­sé­ges gyógy­mód ré­s­z­e­k­ént - Ken All­tu­c­ker

2009 Március

Hírlevél, 2009-03-28 18:46:00
 • A ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba ke­rült GM-nö­v­é­nyek glo­bá­l­is hely­ze­te: 2008 - ISA­AA tá­j­é­k­oz­ta­tó *A Fran­cia Él­el­mi­s­zer-biz­ton­sá­gi Ügy­n­ök­ség (AFS­SA) sze­rint a GM-ku­ko­ri­ca biz­ton­sá­g­os - ***Marc Men­nes­si­er, Mar­ti­ne Pe­rez***
 • A GMO-k: igen­c­sak po­li­ti­kai ügy - Le Fi­ga­ro - ve­zér­c­ikk
 • Haj­lan­dó-e az EU vé­g­et vet­ni a GM-nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se en­ge­dé­lye­zé­s­ét 11 éve súj­tó mo­ra­tó­r­i­um­nak? - Eu­ro­p­a­Bio
 • Mi­ért kell szi­go­rú tör­v­é­nye­ket hoz­ni a GM-or­ga­niz­mu­sok­ról, majd meg­s­zeg­ni azo­kat? - Eu­ro­p­a­Bio

2009 Február

Hírlevél, 2009-02-26 18:46:00
 • Ál­l­ás­fog­la­lás a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott szó­ja és szó­ja­da­ra en­ge­dé­lye­zé­s­é­n­ek gyor­sí­t­á­sa, va­la­mint a "zé­ró to­le­ran­cia" fenn­tart­ha­tat­lan­sá­g­á­n­ak ügyé­b­en
 • Az EU ál­d­á­s­át ad­ja több ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ku­ko­ri­cá­ra - Brid­get Mac­do­nald
 • Áz­s­i­á­b­an a fo­gyasz­tók ör­öm­mel vár­ják a bio­tech­no­ló­g­i­ai ter­mé­k­eny­ből nyert él­el­mi­s­ze­rek jó­t­é­k­ony ha­tá­s­át - Eco­no­mic­Ti­mes (In­dia)
 • A TES­CO fő­nö­ke hát­ra­arc­ra ké­s­z­ül GM-ügy­ben - Elai­ne Wat­son
 • Az auszt­ri­ai GM-ti­la­lom iga­zo­lá­s­á­ra "nincs bi­zo­nyí­t­ék" - Ag­ra Eu­ro­pe We­ekly
 • Gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek elő­z­e­t­es­ben - Györ­gyey Já­n­os

2009 Január

Hírlevél, 2009-01-27 18:46:00
 • Ke­rí­t­é­s­ek kö­zé szo­rul­nak Eu­ró­pa gaz­dál­ko­dói - Gre­gory Con­ko és Ju­li­an Mor­ris
 • Le­vél Po­toc­nik Biz­tos Úr­nak - Az EF­SA GMO-mun­ka­c­so­port­ja
 • GM-nö­v­é­nyek és az egés­z­ség - ***Du­dits Dénes

Ima­ge Text

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés