Hírlevél: 2019./I. negyedév

Egy GMO-barát csokoládémárka nekilát, hogy eloszlassa a biotechnológiát övező mítoszokat

Hírek, 2019. 03. 16.

Ki ne szeretne csokoládét kapni Valentin-napkor – vagy egyáltalán csak csokoládét kapni bármikor, például kedden? Ha csokoládéimádó vagy, figyelj jól! Újfajta csoki jelent meg a piacon, az Ethos csokoládé, amely látványosan kiáll a GM-növénytermesztés mellett.


Image Text


A Fresh Look – több mint 1600 olyan gazdálkodó szövetsége, akik mind feladatuknak tekintik a GM-növénytermesztést övező mítoszok eloszlatását. Ez a szövetség Ethos Chocolate nevű új csokiszelet-termékcsaláddal jelent meg a piacon. A korlátozott számban piacra vitt csokiszeletek kézzel készülnek egy egyetlen ültetvényről származó alapanyaggal dolgozó, díjnyertes csokoládéműhelyben, és nemcsak jóízűek, hanem fontos üzenetet is hordoznak. A négyféle csokiszelet mindegyike egy-egy olyan gyümölcsöt tartalmaz, amelyet a GM-növénytermesztés mentett meg, javított fel vagy fog megvédeni a jövőben.

Az Ethos csokoládé éppen időben jelenik meg Valentin-nap, a csokiimádók nagy ünnepe előtt. A Packaged Fact piackutató cég nemrég közölt jelentése szerint a Valentin-nap a 22 milliárd USA dollár értékű csokoládé- és cukorkaipar harmadik legnagyobb ünnepe. A Valentin-napot megelőző napokban az Ethos csokoládé a készlet erejéig ingyen kapható! Igen, jól olvastad. Én magam is épp most küldtem magamnak csokit a férjem nevében (ingyen!), hogy akkor is kapjak valami finomságot Valentin-napra, ha ő elfelejtene küldeni.

A kakaófát, amelyen az Amerikában – és máshol is (ford. megj.) – imádott csokoládé készítéséhez használt kakaóbab terem, jelenleg az éghajlatváltozás hatásai, így a vízhiány, a hőmérséklet-emelkedés és a kártevők fenyegetik. A kakaó a kipusztulás felé halad, és 2050-re, sőt egyes vélemények szerint már 2030-ra kiveszhet. Az Ethos csokiszeletek készítéséhez, és minden más csokoládé készítéséhez kakaót termő kakaófákat is a géntechnológia mentheti meg.

„Tudjuk, hogy sok amerikai szenvedélyesen szereti a csokoládét, ezért olyan terméket készítettünk, amely kézzelfoghatóan szemlélteti e gyakran félreértett technológia hasznát” – mondta a Fresh Look vezető tudósa, dr. Rebecca Larson. – „A csokoládét érdemes megmenteni, így hát mi mással tudnánk jobban megtestesíteni a biotechnológia hasznát és elmondani ezt a történetet, mint saját csoki-termékcsaládunk bevezetésével?”

Az Ethos csokiszeletek a Dominikai Köztársaságban fenntartható módon termesztett kakaóból készülnek, és mindegyik fajtájuk egy-egy GM növény történetét jelképezi, bemutatva, hogyan játszott vagy játszik ez a technológia kiemelkedő szerepet valóságos élelmiszer-ipari kihívások megoldásában.


Az optimista (The Optimist) — az Ethos csokiszeletek készítéséhez Dominikában termesztettekhez hasonló kakaófák védelmét géntechnológiával próbálják megoldani.

Image Text


A túlélő (The Survivor) — Hawaiiban a teljes papayaipart géntechnológia segítségével mentették meg, amikor az állományt megtizedelte a papaya gyűrűsfoltosság vírusa.

Image Text


A hős (The Hero) — Floridában géntechnológiát alkalmazó kutatók munkálkodnak a citrusfélék zöldülése elleni küzdelemben – ez a betegség a narancsfák teljes állományát pusztulással fenyegeti.

Image Text


Az úttörő (The Trendsetter) — a géntechnológia tette lehetővé a nem barnuló alma kifejlesztését, amely tovább friss marad, így kevesebb élelmiszer megy kárba.

Image Text


„Első kézből tudom, milyen nehéz a kakaóültetvények fenntartása” – mondta Eric Reid kakaótermesztő, az Ethos csokoládét megalkotó SPAGnVOLA csokoládéműhely tulajdonosa.

„Mint egyetlen ültetvényről származó alapanyaggal dolgozó csokoládékészítő, jól tudom, hogy a legfinomabb csokoládék a gazdálkodók kezéből kerülnek ki. Ha továbbra is élvezni akarjuk a világ egyik legnagyobb becsben tartott élelmiszerét, vigyáznunk kell a kakaónövényre.”

Az elmúlt 20 évben a GM növényeket biztonságosnak nyilvánította az Amerikai Orvosszövetség, az USA Nemzeti Tudományos Akadémiája, az Európai Bizottság és az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A GM technológia segítségével létrehozott újdonságok lehetővé tették, hogy a gazdálkodók növeljék a hozamokat és a termés tápértékét, és kevesebb rovarirtószert és vizet használjanak fel.

„Segíteni akarunk a nagyközönség felvilágosításában, hogy megismerjék a GM növények értékét, és azt, hogy milyen jótékony hatású lehet a biotechnológia mind helyi, mind globális szinten, például a rovarirtó szerek alkalmazásának világszerte átlagosan 37%-os csökkentésével. Azt akarjuk, hogy az emberek élvezzék ezeket a fenséges csokoládékat, de emellett tekintsenek friss szemmel a GM növényekre” – mondta Larson.

Ha ingyen csokoládéra pályázol, látogasd meg az Ethos honlapját vagy Instagram-oldalát. További információhoz juthatsz az Ethos-Chocolate.com weboldalon, vagy az Ethos csokoládét követve az Instagram @EthosChocolate címen.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés