Hírlevél: 2018. VI. negyedév

Tervezett növények: úton a bio-társadalom felé

Hírek, 2019. 01. 09.

Az ásványi (fosszilis) tüzelőanyagokra alapozott gazdaság negatív hatásainak semlegesítéséhez a társadalomnak egy fenntartható biológiai folyamatokkal működtetett, poszt-fosszilis társadalom felé kell továbbfejlődnie. Egy ilyen társadalomban, amelyet „bio-társadalomnak” is nevezhetünk, minden felhasznált, szerves alapú anyagunk, így a rostanyagok, az élelmiszerek és a takarmányok elsődleges forrását a növények adják, üzemanyagaink azon hányadával együtt, amely elektromossággal nem váltható ki.

Fosszilis történelem

Az emberi civilizáció évszázadokon át virágzott kizárólag növényi energiaforrásokra támaszkodva: növényekből származott minden élelmiszer, építőanyag, ruházathoz való rostanyag, az állati fehérjék termelésére szolgáló takarmány és a házak fűtéséhez meg a főzéshez szükséges hő. A társadalom körülbelül a XIX. századig főleg a növényekre támaszkodott; ekkor a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása begyújtotta az ipari forradalmat. Bár az ásványi tüzelőanyagok szintén növényekből és más, biológiai eredetű anyagokból származnak, a szén, a gáz és az olaj széles körű felhasználása új gazdaság, a fosszilis gazdaság beköszöntét jelezte.


Image Text


Ettől kezdve az ásványi tüzelőanyagok váltak fő energiaforrásunkká, és a növények szerepe lecsökkent – elsődlegesen élelmiszer-, rostanyag- és takarmányforrásként hasznosultak. Az új gazdaság példátlan sikere növelte a társadalom jólétét, ami például jobb élelmiszer-ellátásban, fokozott higiéniában és előrehaladott orvosi ellátásban nyilvánult meg. Ezzel a fosszilis gazdaság lehetővé tette az emberi népesség folyamatos, exponenciális növekedését.

A lendületesen bővülő emberi népesség azonban egyre nagyobb nyomást gyakorol a Föld ökoszisztémájára. A források is kiapadóban vannak. A társadalom fosszilis üzemanyagoktól való függése következtében a légkörben veszélyes koncentrációt ért el a széndioxid, ami beindította a globális éghajlatváltozást. Ezzel egyidőben a növekvő élelmiszer- és takarmánykereslet széles körű erdőirtáshoz és a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezetett, mivel a mezőgazdasági termelésnek egyre nagyobb területre van szüksége.

Bio-társadalom

Az ásványi tüzelőanyagokra alapozott gazdaság negatív hatásainak semlegesítéséhez a társadalomnak egy fenntartható biológiai folyamatokkal működtetett, poszt-fosszilis társadalom felé kell továbbfejlődnie. Egy ilyen társadalomban, amelyet „bio-társadalomnak” is nevezhetünk, minden felhasznált, szerves alapú anyagunk, így a rostanyagok, az élelmiszerek és a takarmányok elsődleges forrását újból a növények adják, üzemanyagaink azon hányadával együtt, amely elektromossággal nem váltható ki.


Image Text


A napenergia bőséges, tartós és globális szinten jól hozzáférhető, mivel a Földre döbbenetes mennyiségű, 162000 TW napenergia érkezik. Hogy ezt kellő megvilágításba helyezzük: az egy óra alatt beérkező napsugárzás az egész globális gazdaság egy évi teljes energiafogyasztásával egyenlő. A bio-társadalom előtt álló legfőbb kihívás ennek az energiának a befogása és tárolása lesz. A növények kritikus fontosságú szerepet játszanak ebben, hiszen a fotoszintézis révén évente 2,8 ZJ (2,8 x 1021 joule) napenergia alakul át és tárolódik kémiai energia formájában. E folyamat során a Föld légköréből 130 gigatonna széndioxid fixálódik.

A jelenlegi mezőgazdaság nem lesz képes az itt javasolt energia-felhasználási hatékonyságú modellhez szükséges mennyiségű növényi biomassza előállítására. Egyes globális termelési ágakban a mezőgazdasági termelés már elérte a maximumot, és nem növelhető tovább a Föld ökoszisztémájának visszafordíthatatlan károsítása nélkül. A fosszilis társadalomról a bio-társadalomra való globális átállás megkönnyítésére egyetlen lehetőségünk van, mégpedig a növényeink újratervezése. Csak ez teszi lehetővé hatalmasan megnövelt mennyiségű biomassza megtermelését a jelenleg megművelt földterületen. Ugyanakkor kétszeresére fog emelkedni a légkörből kivont széndioxid mennyisége.

Újratervezés

Növényeink újratervezése azt jelenti, hogy egyes növényi tulajdonságok, például a fotoszintetikus hatékonyság és a forrásfelhasználási hatékonyság optimalizálása révén kiváló fajtákat fejlesztünk ki. A növényi anyagoknak ez az új generációja fokozott termelést tesz majd lehetővé értékes források, például víz, nitrogén és foszfor csökkentett felhasználása mellett. A növények alapvető fontosságú részei az élelmiszertermelés körfolyamatának, ezért a takarmányként való hasznosításukat is optimalizálni kell az egészséges állattenyésztés fenntartása és az állati hulladéktermékekben található tápanyagok hatékonyabb felhasználása érdekében. Továbbá, ezzel párhuzamosan a növényi hulladékáramok ésszerű energiafelhasználása is bevehető a tervezési stratégiába és teljesen optimalizálható. Fontos, hogy a növények úgy legyenek tervezve, hogy meg tudjanak birkózni a globális éghajlatváltozás már küszöbön álló negatív hatásaival, például a magasabb hőmérséklettel, a szárazsággal és az ásványi és vízstresszel.


Image Text


Az ehhez szükséges növényi tulajdonságokat a természetes biológiai sokféleség kutatása és hasznosítása útján fogjuk megtalálni, és a kiváló allélokat jelenlegi elit fajtáinkba fogjuk bevinni akár modern növénynemesítő módszerek, akár fejlett molekuláris technológiák segítségével.

A jövő növényeinek tervezése és fejlesztése merész, lelkesítő és félelmes feladat. Ezek a növények igazi sorsfordítók lesznek, pozitív hatásuk lesz a társadalom minden szintjére, és kívánatos változásokat fognak okozni életmódunk minden elemében. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, el kell érnünk, hogy gyakorlatilag minden szektor és minden tudományág együttműködjön – a mezőgazdasági szektorban a gazdálkodók, a forgalmazók, a feldolgozók és a nemesítők; a szállítási szektorban a forgalmazók, a logisztikai szakértők, a szállítás és a raktározás; az energiaszektorban az energiaellátás és az energiafelhasználás; az egészségügyi szektorban az élelmiszerek minőségével, az élelmiszer-biztonsággal, az élelmezéssel és az egészséges étrenddel foglalkozó területek; a hulladékhasznosítás, a biogazdaság, és végül, de nem utolsósorban, az élelmiszer-kereskedelmi és fogyasztói szervezetek. Az európai mezőgazdasági kutatók tökéletesen alkalmasak lennének arra, hogy élére álljanak e kihívás megoldásának, és megszervezzék azoknak a növényeknek a tervezését, amelyekből a jövő élelmiszerei készülnek majd, egy forrásait hatékonyan hasznosító és az éghajlathoz rugalmasan alkalmazkodó élelmiszertermelési rendszerben.

Küldetésünk világos:
többféle célra felhasználható növényeket kell terveznünk, hogy szilárd alapra helyezhessük a következő évtizedek egészséges és fenntartható élelmiszerbiztonságát – a világ ezzel az óriási kihívással áll szemben, ezt kell megoldanunk.


Kapcsolat:
Dr. René Klein Lankhorst
rene.kleinlankhorst@wur.nl
+31 (0) 317 480 938 | +31(0) 6 104 115 75

Wageningen University & Research
Postbus 9101, 6711 HB Wageningen

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés