Már megint kezdődik elölről! Ideje változtatni

Dr. Teresa Babuscio
Hírek, 2014. 10. 29.

Kedves Olvasó!

Már megint kezdődik elölről: jelenleg nyolc biztonságosnak talált, de engedélyt még nem nyert GM esemény várakozik az adminisztráció útvesztőjében elakadva. Az élelmiszer- és takarmányipart irányítók mindent elkövetnek, hogy folyamatos legyen az import, többek között a hagyományos nyersanyagok importja, és igyekeznek elkerülni a krízist. Hiszen Európa évente körülbelül 414 millió tonna szemesterményt (gabonaféléket és olajos magvakat) használ fel különféle élelmiszerek és takarmányok formájában, valamint ipari célokra. Ebből a mennyiségből 339 millió tonnát az Európai Unióban termesztenek, 75 millió tonna szemesterményt, illetve az abból készülő termékeket pedig harmadik országokból importálják. Nyersanyagok, élelmiszer-biztonság és ipari versenyképesség szempontjából az EU-ra a hazai és harmadik országbeli kínálat közötti kölcsönös függőség és állandó feszültség jellemző. Tény, hogy bár a mennyiségek egyik évről a másikra változhatnak, ám az, hogy az EU rá van szorulva az importra, nem változott, és az előrelátható jövőben nem is fog megváltozni. Ezért az EU számára alapvető fontosságú, hogy egész évben sokféle forráshoz hozzáférjen, és így egyrészt ki tudja elégíteni a keresletet, másrészt a mások fölöslegének megcsapolásával fedezni tudja a belső kínálat hiányosságait. Igen, csak a kereslet és kínálat alapvető közgazdasági fogalmaira utalok.

Európa azonban különösen rugalmatlanul viselkedik a zöld biotechnológia területén, amelyet a harmadik világ országai nagy sebességgel és széles körben befogadtak. Ezen a területen Európának problémái vannak. Már több súlyos kereskedelmi fennakadás is előfordult, függetlenül attól, hogy hagyományos vagy genetikailag módosított nyersanyagok importjáról volt-e szó. A genetikai módosítással kapcsolatos ügyek jelenlegi, ad hoc kezelésének jelentős pénzügyi hatása volt számos gazdasági ágazatra, és egy sor, többségében elkerülhető válság kezelését tette szükségessé a hatóságok számára.

Ezen változtatni kell. Tartósabb stratégiai megközelítésre van szükség a GM termékekkel kapcsolatos európai és globális fejlemények jelentette lehetőségek és kihívások kezelésére. Az EU engedélyezési rendszerének hatékonyabban kell feldolgoznia a GM engedélykérelmeket annak érdekében, hogy a közösség jobban lépést tudjon tartani az exportáló országokkal. A jelenleg érvényben lévő törvények szerinti határidőket rendszeresen túllépik. Az élelmiszer- és takarmányipar nehézségeinek megoldására gyors beavatkozásra van szükség. Első lépésnek megfelelő lenne a „technikai megoldás” kidolgozása az EU-ban takarmány céljára még nem engedélyezett GM termékekre. Szükség van olyan irányelvek kidolgozására, amelyek segítségével kezelhetővé válik az EU-ban nem engedélyezett GM termékek alacsony szintű jelenléte élelmiszerekben, takarmányokban és vetőmagszállítmányokban. Az EU jelenlegi politikájának fenntartása aláássa az EU élelmiszer- és takarmányiparának gazdasági fenntarthatóságát, és fenyegeti a fogyasztók versenyképes színvonalú, folyamatos élelmiszer-ellátását.

Európának el kell gondolkoznia azon, milyen mezőgazdaságot akar a jövőben, és hogyan szándékozik kielégíteni a belső élelmiszer-, takarmány- és iparinyersanyag-szükségletet. Az idők próbáját csak a szigorúan tudományos alapú eljárásmódok állják ki, és csak ezek teszik lehetővé a tendenciák időben történő felismerését.

Hacsak nem lesz változás, Európa olyan helyzetbe kerülhet, ahol – Kissinger szavaival élve – „jövő héten nem lehet válság – már nincs szabad időpont a naptáramban!”

Szívélyes üdvözlettel,

Dr. Teresa Babuscio
a COCERAL főtitkára

A COCERAL (Európai Gabona- és Takarmánykereskedelmi Szövetség) a gabonafélékkel, a rizzsel, a takarmány-nyersanyagokkal, az olajosmagvakkal, az olívaolajjal, az olajakkal/zsírokkal és a mezőgazdasági készletekkel foglalkozó kereskedők európai szövetsége.

Az EU-beli termelésre és importra vonatkozó adatok forrása: Oilworld (az olajosmagvakra és az azokból készülő termékekre vonatkozóan) és USDA (szemesterményekre vonatkozóan). További információért olvassa el a COCERAL, a FEDIOL és a FEFAC július 14-én és 24-én közzétett közös közleményét.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés